آخرین شماره


شماره 4 سال 21
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی ( DOI : 0)
( زهرا تنها - پروین کدیور - محمدحسین عبداللهی - جعفر حسنی )
2 - رابطة دلبستگی بزرگسالی و دلبستگی به خدا با سلامت روانشناختی با میانجیگری تاب آوری ( DOI : 0)
( جلیل باباپور خیرالدین - حمید پورشریفی - باقر غباری بناب - زینب خانجانی - محسن بهرامی )
3 - اثربخشی برنامۀ آموزش پذیرش و تعهد بر پذیرش کودکان اتیستیک توسط مادران ( DOI : 0)
( احمد به پژوه - مسعود غلامعلی لواسانی - سارا پازکی )
4 - اثربخشی آموزش سه وجهی اشترنبرگ بر بهبود مهارتهای خواندن کودکان نارساخوان ( DOI : 0)
( معصومه فارسی نژاد - الهه حجازی - جواد اژه ای )
5 - بررسی رابطة کمال گرایی و سازگاری هیجانی با نقش واسطه باورهای انگیزشی ( DOI : 0)
( عاطفه سرشار - قوام ملتفت - فریبرز نیکدل )
6 - رابطة بین بیش درگیری والدین و رفتار غیرمولد تحصیلی فرزندان ( DOI : 0)
( مینا مهبد - محبوبه فولادچنگ )
7 - طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال ( DOI : 0)
( محمدرضا شهابی کاسب - فاطمه چشمی - زهرا استیری - محمدرضا محمدی - رسول زیدآبادی )