عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

کارگاه MMPI-2

کارگاه آموزشی آشنایی، اجرا، نمره گذاری و تفسیر نمرات پرسشنامه چند جنبه ای شخصیتی مینه سوتا (MMPI-2) توسط آقای دکتر علی فتحی آشتیانی و با حضور جمعی از روانشناسان و مشاوران روز پجشنبه 1392/7/11 به مدت 8 ساعت در دفتر انجمن برگزار گردید.

کار گاه های برگزار شده