عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

عضویت در انجمن

برای عضویت در انجمن شما بایستی ابتدا عضو سایت گردید. در گام بعد، وارد سایت شده و از طریق منوی کاربری (منوی سمت چپ) با انتخاب گزینه "عضویت در انجمن" درخواست خود را ارسال نمایید.

لازم به ذکر است، عضویت به صورت پیوسته، وابسته و دانشجویی رایگان می باشد.

مطالب ثابت