عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

فصلنامه روانشناسی

فصلنامه روانشناسی - شماره 67
فصلنامه روانشناسی - شماره 67

فصلنامه روانشناسي
Journal of Psychology
ISSN 1680-8436
داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني)
سال هفدهم، شماره 3 (پياپي 67)، پاییز 1392

برای دریافت نسخه کامل نشریه با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.