عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

انتخابات هیات مدیره انجمن- دوره ششم

انتخابات هیات مدیره انجمن ایرانی روانشناسی برای دوره ششم روز چهارشنبه 8 آبان ماه 1392 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و با حضور نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمع با شکوهی از اعضای انجمن برگزار گردید و به ترتیب آقایان دکتر جواد اژه ای، دکتر فرامرز سهرابی، دکتر رضا پورحسین، دکتر رسول روشن و خانم دکتر مهناز شاهقلیان به عنوان اعضای هیات مدیره و آقایان دکتر اسفندیار آزاد مرزآبادی و دکتر عبدالله معتمدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و خانم دکتر ندا نظربلند به عنوان بازرس اصلی و خانم دکتر معصومه اسماعیلی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

اخبار - اخبار انجمن