عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

موسسان انجمن


نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

محل خدمت

جواد اژه ای

دکترا، روانشناسی تجربی

دانشگاه تهران

غلامعلی افروز

دکترا، روانشناسی – آموزش کودکان استثنائی

دانشگاه تهران

عباسعلی اللهیاری

دکترا، روانشناسی

دانشگاه تربیت مدرس

محمدکریم خداپناهی

دکترا، روانشناسی

دانشگاه تربیت مدرس

پریرخ دادستان

دکترا، روانشناس بالینی

دانشگاه تهران

عصمت دانش

دکترا، روانشناسی

دانشگاه شهید بهشتی

سید حسین سلیمی

دکترا، روانشناسی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)

علی فتحی آشتیانی

دکترا، روانشناسی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)

محمود منصور

دکترا، روانشناسی بالینی

دانشگاه تهران

مهناز مهرابی­زاده هنرمند

دکترا، روانشناسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مطالب ثابت