عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

هیأت مدیره

هیئت مدیره دوره ششم براساس صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1392/8/8 و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1392/8/26

 

اعضای اصلی هیأت مدیره

سمت

1.

دکتر جواد اژه ای

رئیس

2.

دکتر رضا پورحسین

دبیر

3.

دکتر مهناز شاهقلیان

خزانه دار

4.

دکتر رسول روشن

عضو

5.

دکتر فرامرز سهرابی

عضو

 

اعضای علی البدل هیأت مدیره

1.

دکتر اسفندیار آزاد مرزآبادی

2.

دکتر حسین زارع

 

بازرسان

 

دکتر ندا نظربلند (اصلی)

 

دکتر معصومه اسمعیلی (علی­ البدل)

مطالب ثابت