• صفحه اصلی
  • طراحی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هوش چندگانه برای ورزشکاران رشتة هندبال

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000206273206 بازدید : 518 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط