مقاله


کد مقاله : 13990124236511

عنوان مقاله : گزارش و خبر

نشریه شماره : 93 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 126

فایل های مقاله : 145 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

تشکيل مجمع عمومي و انتخابات انجمن ايراني روانشناسي / تعيين سمت هاي هيئت مديره جديد انجمن ايراني روانشناسي / مقالات دريافتي مجله در طول بيست و سه سال