مقاله


کد مقاله : 1397052118935163818

عنوان مقاله : معرفی کتاب: «مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)» و «روانشناسی شناختی»

نشریه شماره : 86 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 432

فایل های مقاله : 348 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

معرفی کتاب «مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)». مؤلفین: استیون هایز، کرک استروسال و کلی ویلسون. مترجمین: حسین زارع، مریم عابدین و مجید برادران و کتاب «روانشناسی شناختی». تألیف: دکتر حسین زارع و دکتر علی اکبر شریفی